De vogels algemeen

Soortenaantallen

Op dit moment (december 2017) staat de teller voor de Veerpolder op 123, voor de Hennepoelpolder op 110 vogelsoorten, gebaseerd op de tellingen. Dat dit aantal lager is dan de aantallen op waarneming.nl heeft onder andere te maken met de begrenzing van het telgebied (beperkter dan op waarneming.nl), het niet tellen van overvliegende soorten en natuurlijk de beperktere 'bemonstering'.

Aantal waargenomen soorten per kalendermaand in de Veerpolder
cumulatief over de periode okt 2008-dec 2017.
In beide polders is mei de beste maand, met 82 resp. 64 verschillende soorten. Opvallend is dat de vakantiemaand augustus in de Hennepoelpolder een dipje in soortenaantal oplevert en dat dit dipje lijkt te ontbreken in de Veerpolder.

Aantal waargenomen soorten per kalendermaand in de Hennepoelpolder
cumulatief over de periode okt 2008-dec 2017
De polders gaan qua soorten steeds meer op elkaar lijken. Met het volwassen worden van de rietkragen hebben de Blauwborst, Kleine Karekiet en Rietzanger ook de Veerpolder als broedgebied gevonden en met het beschikbaar komen van open stukken hebben de Kievitten, Tureluurs en Scholekster dat gedaan met de Hennepoelpolder.

Soorten die (tot dec 2017) door mij alleen in de Hennepoelpolder zijn waargenomen:

Blauwe Kiekendief, Brilduiker, Citroenkwikstaart, Goudhaan, Grote Gele Kwikstaart, Grote Zaagbek, Nonnetje, Porseleinhoen, Roerdomp, Snor, Zwarte Ibis.

Soorten die (tot dec 2016) door mij alleen in de Veerpolder zijn waargenomen:

Bontbekplevier, Bonte Strandloper, Braamsluiper, Casarca, Gele Kwikstaart, Goudplevier, Grasmus, Grauwe Franjepoot, Groenpootruiter, Grote Lijster, Halsbandparkiet, Holenduif, Keep, Kluut, Kneu, Krombekstrandloper, Krooneend, Ringmus, Rosse Grutto, Staartmees, Temminck Strandloper, Veldleeuwerik, Wulp, Zwartkop.

Gemiddelden per telling

Het gemiddeld aantal soorten per telling per maand laat de komst van de zomergasten zien vanaf maart, als dat gemiddelde een sprong omhoog maakt. Het vertrek van de zomergasten is te zien als een abrupte afname van dat gemiddelde in augustus.

Gemiddeld aantal soorten per telling per maand in de Veerpolder,
periode okt 2008-dec 2017.
Gemiddeld aantal soorten per telling per maand in de Hennepoelpolder,
periode okt 2008-dec 2017.
Voor het gemiddeld aantal individuen per telling per maand in de Veerpolder geldt min of meer: hoe minder soorten, hoe meer individuen. Met name de grote hoeveelheden Wintertalingen, Slobeenden en Meerkoeten die in het gebied overwinteren dragen hieraan bij. Dat december-februari relatief laag scoren heeft ook te maken met de vorstperiodes de afgelopen jaren, waarbij vrijwel al het water bevroren was. Buiten een enkele schaatser, was er dan geen vogel die zich op het ijs waagde. De piek in maart is te danken aan de grote aantallen Grutto's die aan het begin van de lente langskomen (helaas niet om te blijven).

Gemiddeld aantal waargenomen vogels per telling per maand in de
Veerpolder, periode okt 2008-dec 2017.
Gemiddeld aantal waargenomen vogels per telling per maand in de
Veerpolder, periode okt 2008-dec 2017.
De Hennepoelpolder laat, zij het minder sterk, hetzelfde patroon zien. Hier zijn het met name de Krakeenden die in de laatste maanden van het jaar met zijn velen aanwezig zijn. De piek in maart-april is te danken aan de Grauwe Ganzen.

Broedgevallen

In de Veerpolder zijn van de volgende soorten nesten of pullen gezien (2009-2017):

Bergeend, Ekster, Fuut, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Kievit, Knobbelzwaan, Krakeend, Kuifeend, Meerkoet, Nijlgans, Scholekster, Slobeend, Tafeleend, Tureluur, Waterhoen en Wilde Eend. Rietgors, Rietzanger en Kleine Karekiet broeden ook in de Veerpolder, afgaande op de bezette territoria tijdens het broedseizoen.

De Kleine Plevier heeft zeer waarschijnlijk ook in de Veerpolder gebroed. Van deze soort heb ik echter alleen vliegvlugge jongen kunnen waarnemen.

In de Hennepoelpolder zijn van de volgende soorten nesten of pullen/juvenielen gezien:

Blauwborst, Fuut, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Kievit, Kleine Karekiet, Kleinst Waterhoen, Knobbelzwaan, Krakeend, Kuifeend, Meerkoet, Nijlgans, Rietzanger, Scholekster, Slobeend, Snor, Tafeleend, Tureluur, Waterhoen, Wilde Eend.

De Bosrietzanger en de Waterral broeden hier waarschijnlijk ook, maar broedgevallen zijn nog niet met zekerheid vastgesteld.

Van de Bergeend en de Nijlgans ben ik niet zeker of ze ook echt in het telgebied nestelen, of dat ze het gebied intrekken zodra de eieren zijn uitgekomen. 

2 opmerkingen:

 1. Hallo Hans,

  De bosrietzanger heeft in elk geval in 2013 in de Veerpolder gebroed. Ik heb op 14 juni van dat jaar twee pullen, net uit het nest maar nog niet of nauwelijks vliegvlug, op de foto gezet. Het nest zat in de Veerpolder, in het hoekje bij de jachthaven. Het bosje, net over de sloot bij de twee betonblokken, is inmiddels weggesnoeid. Als je wilt, kan ik een foto mailen.
  Groeten,

  Eric

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Eric,

   Leuk. Ik heb ze nooit met zekerheid vast kunnen stellen als succesvolle broedvogel, al duidden de zingende mannetjes er wel op. Ik zou het leuk vinden als je de foto kunt mailen.

   Hans

   Verwijderen