zondag 28 juli 2013

Een toename aan steltlopers

Het is eind juli en het aantal steltlopers begint toe te nemen in de polders. Witgatjes (2) en Oeverlopers (6) komen langs op weg naar het zuiden en de Veerpolder wordt als verzamelplaats gebruikt door Kemphanen (5), Grutto's (94) en Tureluurs (9), voordat zij van hier vertrekken.

De meeuwen zie je langzaam veranderen qua samenstelling. De Stormmeeuwen (3) nemen iets toe en de Kokmeeuwen zijn in grote getale (72) aanwezig in de Veerpolder.

In de Veerpolder zaten op één moment 18 Lepelaars, wat mijn tellingen betreft een record. In de Hennepoelpolder was het stil, met 1 Kleine Karekiet, 1 Rietzanger (met een snavel vol voedsel, dus er zijn jongen) en een enkele strofe van de Snor.

Een ander duidelijk teken van de naderende herfsttrek, was een juveniele Porseleinhoen in de Veerpolder. Elk jaar sinds 2009 worden er één of meer gezien vanaf eind juli/begin augustus, deze is vroeg. En, dit is de eerste keer dat er één niet in de Hennepoelpolder, maar in de Veerpolder is gezien. Het gaat meestal, net als deze keer om juveniele exemplaren.

zondag 21 juli 2013

Eindelijk de Snor op de foto!

Het heeft lang geduurd voordat de Snor besloot tijdens een telling lang en uitgebreid te zingen, bovenin een wilg. Maar vanochtend was het zover en kon ik eindelijk een paar foto's maken.

Eindelijk de Snor op de foto.

dinsdag 16 juli 2013

Een keertje insecten i.p.v. vogels

Vandaag op zoek gegaan naar insecten in de Veerpolder. Ik wil dit al een tijdje, omdat ik geen idee heb wat er allemaal zit. Een erg rijk gebied is het niet, zeker niet rond de paden. Er zijn niet zoveel bloeiende planten, afgezien van de distels, en er is veel gras. Maar er moet toch meer zitten dan die enkele vlinder en die enkele libel.

Ik heb anderhalf uur doorgebracht aan de zuid-oostkant van de Veerpolder en het nodige gevonden. Hieronder een greep uit de waarnemingen.

Libellen en waterjuffers

Naast de hier afgebeelde soorten vlogen er ook nog Roodoogjuffers rond en één Grote Keizerlibel.

Gewone Oeverlibel, Orthetrum cancellatum.

zondag 14 juli 2013

Britse gast in de polder

Vanochtend liep er een mannetje Rouwkwikstaart rond in de Veerpolder, volop in zomerkleed. Duidelijk was te zien dat de rug zwart was en niet grijs, waardoor er geen contrast zat tussen rug en de zwarte kap over de kop. Helaas vloog hij snel weg naar een ander deel van de polder, waar ik hem niet terug kon vinden. Geen foto kunnen maken, dus hierbij maar een eerdere foto uit de Farne Islands.

Rouwkwikstaart, Farne Islands. Er zat er vanochtend 1 in de Veerpolder.
De Rouwkwikstaart is de Britse variant van de Witte Kwikstaart en wordt door sommigen als ondersoort (bv. waarneming.nl), door sommigen als aparte soort (bv. ANWB-gids) beschouwd.

maandag 8 juli 2013

Eerste helft 2013, een paar getallen

De eerste helft van 2013 zit erop. Het was een koude lente en de vogels leken daar bij de trek en het broeden last van te hebben. Maar hoe staat het eigenlijk met de terugkeerdata van de zomergasten en doortrekkers als je die vergelijkt met andere jaren (2009-2012)?
Dat valt eigenlijk reuze mee. Van de bekeken soorten (zie tabel hieronder) zijn alleen de Blauwborst en de Boerenzwaluw later teruggekeerd dan in de vier voorgaande jaren. De Kleine Plevier was aan de late kant (4), maar de rest was gemiddeld (3) of zelfs aan de vroege kant (2).

Tabel 1: Rangnummer van de eerste waarnemingsdatum in 2013 ten opzichte van dezelfde data in 2009-2012. De vroegste waarneming heeft rangnummer 1, de laatste rangnummer 5. Daar waar de vroegste en de laatste terugkeerdatum binnen één week liggen, staat er een '-'.


Soort Rangnummer 2013
Blauwborst 5
Boerenzwaluw 5
Bonte Strandloper 2
Bosrietzanger -
Bosruiter -
Gierzwaluw 3
Grutto 2
Huiszwaluw 3
Kemphaan 2
Kleine Karekiet 3
Kleine Plevier 4
Oeverloper -
Rietzanger 3
Tureluur 3
Visdief -
Witte Kwikstaart 3
Zomertaling 3

Was er dan wel een duidelijk effect op broeden? Ja, dat effect was er wel. Van de vogels die (vrijwel) elk jaar in de polders broeden, zijn er twee die dit jaar eerder pullen hadden dan normaal: de Grauwe Gans en de Nijlgans. Alle andere vaste broedvogels - Fuut, Grote Canadese Gans, Kievit, Krakeend, Kuifeend, Meerkoet, Scholekster, Tafeleend, Waterhoen, Wilde Eend - waren 1 tot 3 weken later dan normaal.

En dan de soorten en de aantallen. In onderstaande grafieken staan voor de Veerpolder resp. de Klaas Hennepoelpolder de aantallen vogels en het totaal aantal soorten voor de eerste helft van het jaar over de periode 2009-2013.

Aantallen en soorten in de Klaas Hennepoelpolder in 2009 (n=23),
2010 (n=20), 2011 (n=27), 2012 (n=26) en 2013 (n=25) voor de
maanden januari-juni. 

Aantallen en soorten in de Veerpolder in 2009 (n=27), 2010 (n=22),
2011 (n=29), 2012 (n=26) en 2013 (n=25) voor de maanden januari-juni.
Het totale aantal vogels dat geteld is in deze periode is gecorrigeerd voor het aantal tellingen (n). Een extra telling levert immers al snel honderden extra exemplaren op. Omdat het effect van het aantal tellingen op het aantal soorten geringer is, is daar niet gecorrigeerd.
Opvallend is dat het aantal waargenomen soorten in de Klaas Hennepoelpolder voor de eerste helft van het jaar, de afgelopen twee jaar is afgenomen. Dit jaar is, na drie jaar van stijging, ook het aantal getelde exemplaren afgenomen. De Veerpolder laat een andere trend zien. Het aantal soorten stijgt daar nog steeds. Ook de getelde exemplaren zijn dit jaar, na een daling in 2012, weer toegenomen.

zondag 7 juli 2013

En ook de Slobeend broedt in de polders

In de Veerpolder zwommen 2 eenzame eendenpullen uit de pitrussen de grote plas op. Er volgde geen oudereend. Het leken donkere Wilde Eend-pullen, maar iets zorgde ervoor dat ik even wat langer keek. Op de grote plas zwom een vrouwtje Slobeend en de pullen sloten bij haar aan. Slobeend-pullen dus.

Slobeend-pullen in de Veerpolder.